Selts

 

SELTSI LIIKMED

SELTSIST

SELTSI PÕHIKIRI

 

ÜDRUMA KÜLA SELTSI LIIKMED (12.4.2024)

 

1. Tiiu Aavik
2. Klara Altmets
3. Piret Aru
4. Luule Eslas
5. Hans Habermann
6. Marko Hermaste
7. Maarja Jõevee
8. Mai Jõevee (juhatuse liige)
9. Mati Jõevee
10. Viive Karnau
11. Sirje Kivi
12. Uno Korpus
13. Mihail Kovalenko
14. Heiki Kukk
15. Liina Kukkur
16. Erik Kuznetsov
17. Märt Laanemets
18. Pilleriin Laanemets
19. Tenno Laanemets (juhatuse liige)
20. Evely Lai
21. Tuulike Leht
22. Margus Linkgreim (juhatuse liige)
23. Maria-Maren Linkgreim (revisjonikomisjoni liige)
24. Kaupo Mõttus
25. Tiiu Nigul (juhatuse liige)
26. Katrin Nõu
27. Kersti Nõu
28. Vaike Nõu (juhatuse liige)
29. Lembit Palm
30. Laine Pähkel
31. Linda Pärnpuu (revisjonikomisjoni liige)
32. Vahur Raude
33. Mare Saar
34. Rein Saar
35. Veiko Semilarski
36. Laimi Toomsalu
37. Meelis Toomsalu
38. Irina Tuder (revisjonikomisjoni liige)
39. Alla Tõns
40. Maire Uibo
41. Kalju Viirsalu
42. Gerli Viks

 

SELTSIST


Üdruma Küla Selts asutati 8. veebruaril 2004 aastal. Seltsi kuuluvad Üdruma  ja naaberkülade elanikud. Seltsi põhiülesandeks on külaelu arendamine, külaelanike elukeskkonna parandamine.

Üdruma Küla Selts on tegutsenud aktiivselt. Esimese suure projektina valmis Üdruma, Kastja, Lemmikküla ja Päri külade arengukava. Selle tegemise käigus sai korraldatud külakoosolekuid ja rahvaküsitlusi, et välja selgitada külarahva vajadused. 2004. aastal korraldasime heakorratalgud, mille käigus sai võsast puhastatud Üdruma küla keskuses asuv teeäärne magistraalkraav. Kraavi süvendamiseks saime Avatud Eesti fondist BAPP programmist  toetust 5000 krooni, samuti toetas ka  vallavalitsus.  Jaanipäeval  oleme organiseerinud  küla jaaniõhtu, kus oli lustimist nii lastele kui suurtele. 2004 aasta suvel valmisid külas võrkpalli ja korvpalliplatsid. Platside avaüritusena organiseerisime korvpalliturniiri, kus oli rohkesti osavõtjaid. 2005 aastal sai organiseeritud külaliiga võrkpalliturniir, kus oli osavõtjaid küladest üle kogu maakonna. Juba kahel suvel  on  korraldatud bussiekskursioon külarahvale, 2004. aastal  Pärnumaale, 2005. aasta suvel Setumaale. Aasta lõpus oleme korraldanud aastalõpupeo. Kõiki meie üritusi on toetanud rahaliselt Kullamaa Vallavalitsus.

Tulevikuplaanides on kõige suuremaks sooviks renoveerida Üdruma keskuses asuv praegu kasutamiskõlbmatu vana vallamaja seltsimajaks. Selleks saime RAK-i meede 3.5 alt  883 514 krooni, mille eest sai maja korda väljastpoolt- uued aknad, uksed, katus, välisvooder, korstnad ja trepid.  Sellel aastal taotlesime samast fondist raha juurde, et lõplikult seltsimaja valmis saada. Valmis seltsimajas saavad olema peosaal, internetipunkt, jõusaal, saun, köök, kohvik, teisele korrusele tulevad toad majutamiseks. Seal saab pidada külapidusid, samuti tähistada sünnipäevi ja pidada peiesid. Vajadusel avame ka  müügipunkti, kus külarahvas saab osta igapäevast leiba. Võimalus on korraldada lastelaagreid. Kohaliku Omaalgatusprogrammi 19 258 kroonise rahalise abiga rajasime 2005. aasta suvel seltsimaja  juurde  lõkkeplatsi ja laste mänguväljaku. Suvel käisid meil abiks vabatahtlikud Iirimaalt, kes aitasid meil korrastada seltsimaja ümbrust. 2006. aasta alguses valmis küla pildi- ja kultuurikalender.ÜDRUMA KÜLA  SELTSI PÕHIKIRI

 

ÜLDSÄTTED

1.      Mittetulundusühing nimetusega Üdruma Küla Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juuridiliste ja füüsiliste isikute iseseisev kasumit mittetootev organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

2.      MTÜ Üdruma Küla  Selts on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja pangakonto.

3.      MTÜ Üdruma Küla  Selts juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest seadustest, õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

4.      MTÜ Üdruma Küla  Selts on asutatud 8. Veebruaril  2004.

5.      MTÜ Üdruma Küla  Seltsi (edaspidi seltsi) aadress on Üdruma küla Kullamaa vald 90701 LÄÄNEMAA.

 

SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID

 

6.      Küla kultuuri, - hariduse- ja sotsiaaltegevuse edendamine ja arendamine.

7.      Külaelu aktiviseerimine.

8.      Kõikidele huvigruppidele eakohase arendava tegevuse võimaldamine.

9.      Maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine.

10.  Heakorra ja loodushoiu põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine.

11.  Oma eesmärkide saavutamiseks selts:

·        toetub tegevuses liikmeskonna vastutustundele ja algatusvõimele;

·        aitab kaasa rahvakultuuri arendamisele;

·        selgitab välja piirkonna elanike sotsiaalsete teenuste vajadused;

·        esitab omapoosed ettepanekud omavalitsusorganitele piirkondliku tegevuse edendamiseks;

·        sõlmib vajadusel lepinguid omavalitsusorganitega, kultuuri ja sotsiaalsete teenuste pakkumiseks;

·        pakub võimalusi kõikidele huvigruppidele vaba aja veetmiseks ja sisustamiseks;

·        pöördub vajadusel oma liikmete nimel riigivõimuorganite ja kohtu poole nende

seaduslike huvide ja õiguste  tagamiseks;

·        arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teiste mittetulundusühingutega, asutuste, organisatsioonidega nii kodu-kui välismaal;

·        korraldab kursusi, loenguid, seminare, algatab projekte;

·        annab vajadusel välja infolehti, infoajakirju, tarvilikku kirjandust;

·        tõstatab ja avalikustab probleeme;

·        teeb ettepanekuid ja järelepärimisi;

·        töötab välja küla arengukava.

 

SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

12.  Seltsi liikmeks saavad astuda kirjaliku sooviavalduse alusel füüsilised ja juriidilised isikud, kes elavad, tegutsevad või on muul moel seotud Üdruma küla ja Kullamaa vallaga,  tunnistavad käesolevat põhikirja, soovivad osaleda seltsi tegevuses ning on vähemalt kooliealised.

13.  Isik loetakse seltsi liikmeks hetkest kui ta on andnud kirjaliku sooviavalduse seltsi juhatusele. Põhikirjalised varalised õigused laienevad talle pärast liikmemaksu laekumist seltsi arvele.

14.  Seltsist väljaastumine toimub juhatusele esitatud kirjaliku sooviavalduse alusel.

15.  Liikme võib juhatuse otsusega seltsist välja arvata kui tema tegevus on vastuolus seltsi põhikirjaga või kahjustab seltsi mainet, samuti juhul kui liige ei täida juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.

16.  Liikmel on õigus juhatuse väljaarvamise otsus kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.

17.  Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma hetkeni, mil liikmelisus lõppes. Liikmemaksu, mis oli makstud enam, väljaastumisel ei tagastata.

18.  Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi seltsi varale.

19.  Liikmemaksust on vabastatud liige, kes on lapsehoolduspuhkusel või täidab sõjaväekohustust.

20.  Juhatus võib seltsi liikme tema avalduse alusel mõjuval põhjusel vabastada liikmemaksust .

21.  Liikmete arvestust peab seltsi juhatuse poolt määratud isik.

22.  Seltsi liikmetel on õigus

·        valida ja olla valitud seltsi juht ja kontroll organitesse

·        arutada kõiki põhikirjast tulenevaid probleeme, saada teada, teha ettepanekuid, avaldada ja kaitsta oma arvamust seltsi tegevuse ja tema juhtide tegevuse üle;

·        osaleda seltsi tegevuses

23.  Seltsi liige kohustub:

·        täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhtorganite kollegiaalseid otsuseid;

·        tasuma liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale;

·        täitma temale pandud ülesandeid valituna seltsi juhtorganitesse;

·        aktiivselt osalema seltsi ühistegevuses.

 

SELTSI STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

 

24. Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete koosolek

25. Üldkoosolek:

·        võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;

·        Kinnitab juhatuse poolt koostatud liikmemaksu tasumise korra ja suuruse;

·        määrab juhatuse  ja revisjonikomisjoni liikmed 3 aastaks

·        arutab seltsi tegevust ja võtab vastu otsuseid;

·        kehtestab vajadusel juhatuse liikme tasustamise korra;

·        kinnitab järgmise aasta tegevuse töökava;

·        kinnitab juhatuse poolt  koostatud eelmise majandusaasta tegevuse aruande koos revisjonikomisjoni arvamusega;

·        teeb otsuseid küsimustes, mida juhatus või seltsi liikmed on esitanud üldkoosolekule otsustamiseks ja mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

·        otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes seltsi esindaja

·        otsustab seltsile kuuluvata kinnisasjade  ja registrisse kandvate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega kaasamise ja määrab  tingimused nimetatud tehinguteks

 

26. Üldkoosolek on pädev otsustama  kui koosolekul osaleb üle 2/3 seltsi liikmetest

27.  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides seltsi juhtimisküsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

28.  Üldkoosoleku avab juhatuse esimees, tema puudumisel vanim juhatuse liige, seejärel valitakse koosoleku juhataja ja sekretär. Koosoleku käik protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

29.  Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt 1 kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, juhatuse või revisjonikomisjoni nõudmisel või, kui seda nõuab kirjalikult põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.

 

JUHATUS

 

30.  Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on viis liiget.

31.  Juhatus valib endi hulgast esimehe..

32.  Juhatus koguneb vastavalt vajadusele või vähemalt  kahe  juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku käik protokollitakse.

33.  Oma eesmärkide saavutamiseks juhatus:

·        jälgib seadustest ja seltsi põhikirjast ning otsustest kinnipidamist;

·        sõlmib lepinguid

·        juhib seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja koostab iga-aastase eelarve;

·        korraldab ja kutsub kokku üldkoosolekuid ja abistab liikmeid põhikirjaliste ülesannete täitmisel;

 

REVISJONIKOMISJON

 

34.  Seltsi finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse revisjonikomisjon.

35.  Revisjonikomisjon valib enda hulgast esimehe. Revisjonikomisjoni liikmed võivad sõnaõigusega võtta osa seltsi juhatuse koosolekutest.

36.  Revisjonikomisjon annab kirjaliku arvamuse juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kohta, kontrollib seltsi organisatsioonilist ja finantsmajanduslikku olukorda.

 

JURIIDILISED ÕIGUSED, VARALISED JA RAHALISED VAHENDID

 

37. Seltsi vara moodustub:

·        liikmemaksudest;

·        varalistest annetustest ja eraldistest;

·        tulust, mida võidakse saada väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

·        muust tulust, mis on vajalik seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks;

38.  Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega;

39.  Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust seltsi varaliste kohustuste eest.

40.  Selts võib juhatuse otsuse alusel võtta pangalaenu oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

 

SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

41. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seltsi ühinemisel, jagunemisel või likvideerimisel seaduses sätestatud korras

42. Seltsi reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub:

·        seltsi üldkoosoleku otsuse alusel;

·        pankrotimenetluse alusel;

·        liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

·        sundlõpetamise korras kohtuotsuse alusel.

43.Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud

44. Seltsi tegevuse lõpetamisel läheb seltsi vara ja rahalised vahendid, arvestades üldkoosoleku otsust, sarnas eesmärgiga  mittetulundusühingule, sihtasutusele või mõnele teisele juriidilisele isikule või omavalitsusele.

 

LÕPPSÄTTED

45. Üdruma Küla  Selts kuulub kandmisele Mittetulundusühistute ja sihtasutuste registrisse.

Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt seadusele.

 

46. Seltsi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 08.02.2004.